เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉากสองมิติ

ตัวอย่างเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ

ตัวอย่างเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 3 มิต