นิยามเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 

สมบัติเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก
 

ตัวอย่างการบวกเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก