ขนาดของเวกเตอร์สามมิติ

ตัวอย่างขนาดของเวกเตอร์ใน 2 มิติ และ 3 มิต (โปรแกรม GSP)