โคไซน์แสดงทิศทาง (direction cosines)

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างโคไซน์แสดงทิศทาง