การใช้เวกเตอร์ในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวอย่างการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน