ทบทวนระบบพิกัดฉาก 2 มิติ (โปรแกรม GSP)

สามสิ่งอันดับ

        เมื่อกำหนดจุด P ใดๆ ในปริภูมิสามมิติ จะระบุตำแหน่งของจุด P หรือพิกัดจุด P
โดยใช้จำนวนจริงสามจำนวนเรียงกันตามลำดับ หรือเรียกว่า สามสิ่งอันดับ ในรูป (x,y,z) โดยที่

        x คือระยะที่มีทิศทางตามแนวแกน X ซึ่งระบุว่าจุด P อยู่ห่างจากระนาบ YZ เท่าใด
ระยะดังกล่าวมีค่าเป็นจำนวนบวกเมื่อวัดจากระนาบ YZ ไปยังจุด P ไปทางด้านบวกของแกน X มีค่าเป็นจำนวนลบเมื่อวัดไปทางด้านลบของแกน X และมีค่าเป็นศูนย์เมื่อจุด P อยู่บนระนาบ YZ

        y คือระยะที่มีทิศทางตามแนวแกน Y ซึ่งระบุว่าจุด P อยู่ห่างจากระนาบ XZ เท่าใด
ระยะดังกล่าวมีค่าเป็นจำนวนบวกเมื่อวัดจากระนาบ XZ ไปยังจุด P ไปทางด้านบวกของแกน Y มีค่าเป็นจำนวนลบเมื่อวัดไปทางด้านลบของแกน y และมีค่าเป็นศูนย์เมื่อจุด P อยู่บนระนาบ XZ

        z คือระยะที่มีทิศทางตามแนวแกน Z ซึ่งระบุว่าจุด P อยู่ห่างจากระนาบ XY เท่าใด
ระยะดังกล่าวมีค่าเป็นจำนวนบวกเมื่อวัดจากระนาบ XY ไปยังจุด P ไปทางด้านบวกของแกน Z มีค่าเป็นจำนวนลบเมื่อวัดไปทางด้านลบของแกน Z และมีค่าเป็นศูนย์เมื่อจุด P อยู่บนระนาบ XY เรียก (x,y,z) ว่า พิกัด ของจุด P และบางครั้งจะเขียนจุดและพิกัดกำกับไว้ด้วยกันเป็น P(x,y,z) ดังรูป

 

ตัวอย่างการลงพิกัด 3 มิติ และการอ่านพิกัด 3 มิติ (โปรแกรม GSP)