การใช้เวกเตอร์ในการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวอย่างการหาปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน (โปรแกรม GSP)