ปริมาณ

ปริมาณแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

ได้แก่


        1. ปริมาณสเกลาร์ (scalar quantity)

เป็นปริมาณที่บอกให้ทราบขนาดเพียงอย่างเดียว เช่น ความสูง น้ำหนัก เป็นต้น

        2. ปริมาณเวกเตอร์ (vector quantity)

เป็นปริมาณที่บอกให้ทราบทั้งขนาดและทิศทาง เช่น แรงและโมเมนตัม ความเร็ว ความเร่ง เป็นต้น

ปริมาณเวกเตอร์

        ปริมาณเวกเตอร์ เขียนแทนได้ด้วย ส่วนของเส้นตรงที่ระบุทิศทาง (derected line segment)

โดยใช้ความยาวของส่วนของเส้นตรงแทนขนาดของเวกเตอร์ และใช้ลูกศรในการบอกทิศทางของเวกเตอร์ ดังรูป

ตัวอย่างการเขียนเวกเตอร์ 1

ตัวอย่างการเขียนเวกเตอร์ 2