การเท่ากันของเวกเตอร์

ตัวอย่างเวกเตอร์ที่มีทิศทางเดียวกัน

ตัวอย่างเวกเตอร์ที่มีทิศทางตรงกันข้ามกัน

ตัวอย่างเวกเตอร์ที่ขนานกัน 1

ตัวอย่างเวกเตอร์ที่ขนานกัน 2