การบวกเวกเตอร์

ตัวอย่างการบวกเวกเตอร์ 1

ตัวอย่างการบวกเวกเตอร์ 2

แบบฝึกการบวกเวกเตอร

 

การบวกเวกเตอร์ด้วยวิธี “กฎของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน”

ตัวอย่างการบวกเวกเตอร์ด้วยกฎสี่เหลี่ยมด้านขนาน

 

เวกเตอร์ศูนย์

        ข้อสังเกต

                1. เวกเตอร์ศูนย์ ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงทิศทางของเวกเตอร์ แต่ถ้าต้องการกล่าวถึง

มีข้อตกลงว่าจะระบุทิศทางของเวกเตอร์ศูนย์เป็นเช่นใดก็ได้

                2. เมื่อเขียนรูปเรขาคณิตแทนเวกเตอร์ศูนย์ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเวกเตอร์

เป็นจุดเดียวกัน ดังตัวอย่างในรูปที่ 3 หรือรูปที่ 4

 

ตัวอย่างเวกเตอร์ศูนย์

 

การลบเวกเตอร์

ตัวอย่างการลบเวกเตอร์

 

การลบเวกเตอร์ด้วยวิธี “สร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน”

ตัวอย่างการลบเวกเตอร์แบบที่ 2