การเขียนเวกเตอร์ในรูปเวกเตอร์กำหนดให้

 

การพิสูจน์ทฤษฎีบทบางทฤษฎีในเรขาคณิตโดยใช้เวกเตอร์

 

 

ตัวอย่างการเีขียนเวกเตอร์ในรูปเวกเตอร์ที่กำหนดให้