ระบบพิกัดฉาก 2 มิติ และ 3 มิติ สามสิ่งอันดับ , การลงพิกัด ผลคูณเชิงสเกลาร์กับมุมระหว่างเวกเตอร์ ภาพฉาย , ระยะระหว่างจุด 2 จุด ปริมาณสเกลาร์, ปริมาณเวกเตอร์และการเขียนปริมาณเวกเตอร์ เวกเตอร์ขนานกัน , เท่ากัน และ นิเสธของเวกเตอร์ สมบัติเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ และ 3 มิติ สมบัติการบวกเวกเตอร์และการนำสมบัติไปใช้ การบวกเวกเตอร์ เวกเตอร์ศูนย์ การลบเวกเตอร์ การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ , ตัวอย่างและทฤษฎีการคูณด้วยสเกลาร์ การเขียนเวกเตอร์ในรูปเวกเตอร์กำหนดให้ ตัวอย่างเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ และ 3 มิติ สมบัติผลคูณเชิงสเกลาร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของเวกเตอร์ เวกเตอร์ 1 หน่วย ใน 2 มิติ และ 3 มิติ ขนาดเวกเตอร์ใน 2 มิติ และ 3 มิติ โคไซน์แสดงทิศทางของเวกเตอร์ 3 มิติ ผลคูณเชิงเวกเตอร์ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมด้านขนาน ผู้จัดทำ
BACK HOME
*
*
*
*